แฮปปี้ซันเดย์สตูดิโอ
เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐในการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งในการพํฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารที่บูรณาการความรู้ใหม่ๆ และสามารถจัดการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องมีการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และจัดการสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น บริษัทจึงเสนอทางเลือกใหม่ทางด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป้นการเปิดโลกทัศน์ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ "ดีทูไอเดีย สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้"