บริการติดตั้งระบบอีเลิร์นนิ่ง
 - e-learning system
 - moodle system
 - มาตรฐาน scorm
 - ระบบจัดการเนื้อหา
 - ระบบสมาชิก
 - ระบบการเรียนการสอน
 - ระบบแบบทดสอบ
 - ระบบกิจกรรม
บริการผลิตสื่อบทเรียน
 1.ผลิตบทเรียน สำหรับนำขึ้นระบบ LMS
 2.ผลิตบทเรียน สำหรับทำแผ่น CD / DVD
 3.ผลิตบทเรียน มาตรฐาน scorm
 4.สื่อมัลติมีเดีย สำหรับการเรียนรู้
บริการอื่นๆ
 1.จัดทำแอนิเมชั่น
 2.วาดภาพประกอบสื่อ
 3.เขียนเกมส์ ประกอบบทเรียน
 4.ถ่ายทำ และตัดต่อวีดีโอ
 5.ออกแบบ และผลิตอุปกรณ์เสริม
 6.บริการพากษ์เสียงประกอบ
 7.บริการจัดทำ Application
 8.บริการจัดทำเว็บไซต์